Light Squid + Squid + Bulgarian • i had already installed squid proxy in non-transparent mode. i then tried to install lightsquid, while on the configuration page i noticed that bulgarian was the default language while trying to save the config page… but it was saying that some log was not enabled in the squid proxy.

  i went back to the squid proxy page and enabled the log and switched from non-transparent mode to tranparent mode.

  now every page for pfsense shows as some type of 404 error in bulgarian i think.

  please any assistance. thank-you!

  
  ՍԽԱԼ
  Պահանջվող URL չի կարող առաքվել
  
  Հարցման մշակման ընթացքում:
  
  GET / HTTP/1.1
  Host: 10.0.0.1
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Accept-Language: en-us,en;q=0.5
  Accept-Encoding: gzip, deflate
  Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
  Connection: keep-alive
  Cookie: PHPSESSID=7ac97baefbb9b868956f1635fe4e1971
  
  Տեղի ունեցավ հետևյալ սխալը:
  
      Սխալ հարցում 
  
  HTTP հարցման որոշ ասպեկտներ սխալ են. Հնարավոր պատճառներն են:
  
      Հարցման մեթոդը բացակայում է կամ անհայտ է
      URL -ն բացակայում է
      HTTP իդենտիֆիկատորը բացակայում է (HTTP/1.0)
      Հարցման ծավալը շատ մեծ է
      POST կամ PUT հարցումների համար Content-Length չի նշված
      Անթույլատրելի նիշ սերվերի անվան մեջ;ընդգծման նիշն անթույլատրելի է 
  
  Ձեր քեշի կառավարիչը admin@localhost է.
  Generated Wed, 08 Feb 2012 18:30:41 GMT by localhost (squid/2.7.STABLE9)
  
  


 • One of my ex-gfs was Armenian and that is defintaley Armenian • Select you language in Squid -> General • thanks for the responses.

  i was not able to change the language through the webconfigurator as every page showed up w/ the error.

  i ended up resetting the firewall to factory and reloading from a backup.


Log in to reply