Lắp Mạng Internet FPT Huyện Gia Lâm • Gia Lam la mot huyen ngoai thanh phia dong cua thanh pho Ha Noi, cach trung tam thanh pho 8 km ve phia Dong. Day la cua ngo phia dong cua thu do de di sang cac tinh thanh phia Dong nhu Hai Phong, Hai Duong, Hung Yen…nhung ket qua dat duoc cua thanh pho nam 2016 co su dong gop quan trong cua huyen Gia Lam. Trong do, rieng nam 2016, kinh te huyen tang truong 11,08%, thu ngan sach bang 165,8% du toan TP giao.

  Nhung ket qua neu tren la minh chung cho cac phong trao thi dua rong khap cua Nhan dan va can bo huyen Gia Lam. "Cac phong trao da tao ra mot khi the thi dua soi noi, rong khap tren cac linh vuc, la dong luc quan trong gop phan hoan thanh thang loi nhiem vu chinh tri cua huyen”, Chu tich UBND TP khang dinh. Voi quyet tam nang cao vai tro neu guong dao duc cong vu, tinh than, thai do, y thuc van hoa ung xu cua doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc cac cap cua thanh pho tai cong so, noi cu tru va noi cong cong.

  Chu tich UBND TP de nghi huyen Gia Lam can coi thuc hien chu de nay la cot loi de lan toa, nhan rong ra cac tang lop Nhan dan, tung buoc xay dung trat tu, ky cuong trong xa hoi, coi ky cuong, ky luat la dong luc thanh cong. Cung voi do, khan truong ra soat, bo sung quy hoach cac cum, diem cong nghiep, trung tam thuong mai, dich vu, Chu dong de xuat co che du manh de thu hut dau tu, tap trung thao go kho khan, thuc day SXKD, quan tam van de khoi nghiep va phat trien DN; Tang cuong xuc tien dau tu, thuong mai dich vu tren toan dia ban. Day manh cong tac CCHC, thuc hien tot.

  I. Dich Vu Internet FPT Gia Lam.

  Thoi gian qua, so luong khach hang muon lap mang fpt gia lam ngay mot cao hon. Cong ty vien thong fpt Ha Noi da trien khai ha tang de phuc vu cho khach hang. Tong dai FPT khong chi tiep nhan KH dang ky lap mang FPT tai cac khu vuc noi thanh Ha Noi ma con dang ky hop dong cho KH co nhu cau su dung internet FPT tai cac khu vuc ngoai thanh.

  Tai huyen Gia Lam hien nay, chung toi dang trien khai lap mang fpt ba dinh, lap dat fpt Gia Lâm duong truyen cap quang cong nghe moi GPON va ha tang ADSL EPON tai nhung khu vuc chua chuyen doi kip ha tang. Lap mang FPT huyen Gia Lam ngay hom nay de duoc khuyen mai hap dan nhat. Viec FPT Ha Noi phat trien lap mang fpt thanh hoa, internet FPT tren Huyen Gia Lam nham dap ung cho nhu cau phat trien mang internet cho cac khu vuc tren toan dia ban tinh Gia Lam duoc nang cap len toc do cao hon va chat luong dich vu tot hon cho khach hang. Cac goi cuoc internet toc do cao hon tu 16 Mbps den 32 Mbps duoc khuyen mai voi gia cuoc chi 200.000d/thang.

  II. Lap Mang Internet FPT Gia Lam.

  Hien trong nam 2016, Internet FPT huyen Gia Lam Ha Noi se bo sung them ha tang lap mang fpt quan 12, internet FPT Gia Lâm day dac de dap ung cho nhu cau mang cap quang FPT ngay cang tang cua ho gia dinh va khach hang trong nam 2016 tu FPT Telecom cung nhieu qua tang va chuong trinh khuyen mai nhu qua tang hap dan, dau thu HD, non bao hiem, balo mang thuong hieu FPT Telecom cung nhieu phan qua may man khac.

  Do FPT huyen Gia Lam da bo sung ha tang do do viec dang ky lap mang fpt vinh long, internet huyen Gia Lam tro nen de dang hon, khach hang chi can goi ngay hotline tong dai FPT huyen Gia Lam la co nhan vien ho tro tu van tan nha va ho tro trien khai lap dat trong vong 48h ke tu luc khach hang ky hop dong voi Internet FPT huyen Gia Lam. Khach hang khi lap dat cac goi cuoc cap quang danh cho doanh nghiep tren dia ban FPT huyen Gia Lam voi toc do duong truyen lon hon 45 Mbps se duoc trang bi duong truyen lắp mạng fpt hoà bình, fpt Gia Lâm cao cap hon, do on dinh cao hon nham dap ung muc dich giup cho bang thong trong nuoc va quoc te luc nao cung on dinh nhat va cao nhat.

  De dang ky mang internet fpt Gia Lam khach hang co the lien he ve duong day nong 0971.620.836.


Log in to reply