Lắp Mạng internet FPT Dương Kinh, Tp hải Phòng • Duong Kinh to chuc Hoi nghi danh gia tinh hinh thuc hien Chi thi so 05-CT/TW cua Bo Chinh tri ve “Day manh hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh”. Du hoi nghi co cac dong chi lanh dao, chuyen vien cac Ban Xay dung Dang Thanh uy theo doi quan; dai bieu quan: Dong chi Bui Quang Hai - Bi thu Quan uy, Chu tich Hoi dong nhan dan quan, chu tri Hoi nghi; Cac dong chi Uy vien Ban Thuong vu Quan uy; Lanh dao cac Ban Xay dung Dang, Van phong Quan uy, Truong cac doan the chinh tri - xa hoi quan, Bi thu cac Dang bo truc thuoc quan… Quan Duong Kinh da co gang day manh hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh.

  Thuc hien van ban chi dao cua Thanh uy, Ban Thuong vu Quan uy da xay dung va ban hanh cac van ban chi dao, huong dan cua dia phuong, to chuc Hoi nghi can bo quan triet, trien khai thuc hien Chi thi so, to chuc phat dong thi dua hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh trong toan Dang bo quan. Nhung dau tu vuot bac Quan Duong Kinh dang mang lai nhieu tiem nang phat trien cho thi truong nha dat Duong Kinh, tang them nhu cau ban nha Duong Kinh, ban dat Duong Kinh, tao nen diem dau tu het suc tiem nang cho gioi bat dong san Hai Phong, gop phan lam cai thien thi truong nha dat Quan Duong Kinh. Mac du da co nhung cai thien tich cuc, song ha tang do thi Duong Kinh van chua phat huy het duoc tiem nang phat trien cua quan.

  Tinh toi hien nay, quan con thieu 98 cong trinh ha tang xa hoi voi tong von can doi ngan sach dia phuong 405 ty dong. Linh vuc giao thong can dau tu 43 cong trinh giao thong, cong cong. De cai thien doi song van hoa o khu dan cu, dieu kien lam viec cua chinh quyen. quan can xay dung san van dong, tru so UBND cac phuong… Ngoai ra, 27 cong trinh phuc vu phat trien kinh te nhu nao vet, dap bo kenh muong, cac tuyen giao thong huyet mach trong noi thi Duong Kinh hien thieu von trien khai.

  I. Dich Vu Internet FPT Duong Kinh.

  Voi mot so co gang cua toan the chinh quyen va nguoi dan quan Duong Kinh da gop phan lon vao viec nang cao muc song, thu nhap cua nguoi dan noi day. Cong ty vien thong fpt Hai Phong da trien khai ha tang  lắp mạng fpt dương kinh cho quy khach hang noi day. FPT Telecom khuyen mai lap mang FPT quan Duong Kinh mien phi doi voi khach hang tra truoc trong thang. Tang ngay modem wifi fpt, mien phi cuoc hang thang, cam ket trien khai nhanh chong. FPT Telecom quan Duong Kinh, noi dang ky online lap dat mang fpt, truyen hinh fpt, cap quang fpt toc do cao.

  Cap quang gia dinh gia re, ap dung cong nghe GPON moi nhat, dam bao chat luong cap quang 100%, khoang cach keo day cam ket < 200 met, dam bao chat luong cap quang on dinh nhat. FPT Telecom luon khang dinh la nha cung cap vien thong lắp mạng fpt hải phòng, cap quang hang dau Viet Nam. FPT telecom da dau tu ha tang internet FPT + truyen hinh tai quan Duong Kinh, Hai Phong de dap ung cho khach hang muon su dung mang internet de su dung dich vu nhanh chong hon. FPT telecom dang khuyen mai gia cuoc lắp mạng fpt đống đa, internet chi tu 180.000d/thang con cuoc truyen hinh chi tu 65.000d/thang cho khach hang dang ky moi su dung dich vu.

  II. Lap Mang internet FPT Duong Kinh.

  Hien FPT telecom dang cung cap bang bao gia lắp mạng fpt hải dương, cap dong ADSL FPT cho khach hang su dung, cac goi cuoc co toc do tu 6 Mbps - 10 Mbps voi cuoc hang thang chi tu 135.000d phu hop voi kinh te cua moi gia dinh. Ben canh do duong truyen internet ADSL rat on dinh co the giup khach hang tha hoi hoc tap choi game, giai tri nhanh chong.

  FPT telecom khuyen mai cho khach hang muon lap dat mang cap quang FPT quan Duong Kinh Hai Phong cho khach hang la cac cong ty, doanh nghiep lon co nhu cau su dung cac goi cuoc cap quang FPT toc do cao tu 45 Mbps - 80 Mbps dap ung cho khoang 20 - 40 may tinh truy cap vao cung 1 luc kem theo cac trang thiet bi tot nhat de cho doanh nghiep hoat dong kinh doanh on dinh. De dang ky lắp mạng fpt biên hòa, mang internet fpt Duong Kinh khach hang co the goi ve duong day nong 0971.620.836.


Log in to reply